Tuesday, January 5, 2010

Funagawa Toshio 2

More recordings of Funagawa Toshio

Funagawa was born in Shimane in 1931, began tozan shakuhachi at the age of 16 with Matsuda Suizan. In 1956, the year when he received a shihan rank, he moved to Tokyo and studied Furukawa Taro, a koto player. He was awarded the first prize at the Tokyo Shinbun hogaku competition (composition) , the Minister of Education prize, and the NHK prize.

B-2 Koto quartet (three movements: 1 Moderato, 2 Lento, and 3 Allegro)
Shakuhachi by Miyata Kohachiro, plus koto, viola, and cello

B-1 Shakuhachi trio (four movements; 1, 2, 3, and 4)
Shakuhachi: Aoki Reibo, Miyata kohachiro, Yokoyama Katsuya

A-1 Suite: Izumoji (1. Kiyomizudera no boshiki; 2. Matsuri; 3. Shinjiko no yubae)
Shakuhachi: Yokoyama Katsuya, plus, two koto(s), and 17-string koto

A-2 Shakuhachi Quintet (two movements: 1 and 2)
Shakuhachi: Miyata Kohachiro, Yokoyama Katsuya, Aoki Reibo, plus koto (Haga Mikiko), and 17-string koto (Miyashita Shin)

A-3 Buson’s poetry (four movements titled with Buson’s poems)
Koto: Nakata Sonoko, Narrator: Funagawa Toshio

A-1 Satoru: Ensemble Concert for Two Shakuhachi and Groups (gun)
1. Shiru; 2. Sameru; 3. Oboeru; 4. Satoru
Solo shakuhachi: Aoki Reibo and Yokoyama Katsuya
Group shakuhachi: (Part 1) Sakata Seizan, Soekawa Hiroshi, Kanei Akio, Inoue Yoshinori, (Part 2) Kono Masaaki, Nagase Kenji, Furuya Teruo, (Part 2-2) Mitsuhashi Kifu, Seki Ichiro

B-1 For koto and sangen

B-2 Shiki no tsuki (four movements: 1, 2, 3, and 4)

A-2 Symphonic poem: Ocean

B-3 Fuku kyosokyoku (multi concert) for koto and shakuhachi
Conductor: Fukuda Kazuo, Shakuhachi: Funagawa Toshio, Koto: Haga Mikiko, and the hogaku ensemble

1. Hachidan, 2. Midare
3. 足をはずされた客車のうた

No comments:

Post a Comment