Monday, December 28, 2009

Funagawa Toshio Memorial Concert Recordings

Funagawa Toshio Memorial Concert
April 11, 2009
Live recordings

2. Shakuhachi Trio
- Fujiwara Dozan
- Zenyoji Keisuke
- Mitsuhashi Kifu

4. Koto Quartet
- Fujiwara Dozan (shakuhachi)
- Ikegami Shingo (koto 1)
- Tone Hidenori (koto 2)
- Kezuka Tamako (17-string koto)

5. Ajikan
- Korikawa Naoki

Multi Concert
- Funagawa Toshio (shakuhachi solo)
- Haga Mikiko (koto solo)

6. Shiki no tsuki
- Izeki Kazuhiro (Voice and koto)

7. 「覚」Ensemble Concert for Two Shakuhachi and Groups (gun)
- Inada (conductor)
- Kono Shomei or Masaaki(shakuhachi 1)
- Mitsuhashi Kifu (shakuhachi 2)
Group 1: Fujiwara Dozan, Mizukawa Toshiya, Tanabe Ryozan, Harago Takashi
Group 2-1: Sugawara Kuniyoshi, kato Hideaki, Motonaga Taku(?)
Group 2-2: Sogawa Kinya, Zenyoji Keisuke

Details of the program are here: http://www.musicon.co.jp/hunakawa.htm

No comments:

Post a Comment